การต่อต้านคอร์รัปชัน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโกมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โรงไฟฟ้าขนอมจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เพื่อมุ่งมั่นที่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดมั่นว่า “การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการทำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน”