วัฒนธรรมองค์กร

โรงไฟฟ้าขนอมเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของโรงไฟฟ้าขนอม ประกอบด้วย