ช่องทางการแจ้งเบาะแส

โรงไฟฟ้าขนอมสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โรงไฟฟ้าขนอมจึงกำหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ถูกร้องเรียน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ

ช่องทางที่ 1:

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1
ทางเว็บไซต์

ทางเว็บไซต์สาธารณะของ บริษัท https://khanom.egco.com/th/whistle-blowing

ช่องทางที่ 2
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้

 • ประธานกรรมการ :
  kegcodirectors@egco.com
 • กรรมการผู้จัดการ :
  kegcomd@egco.com
 • ประธานคณะทำงานการต่อต้านคอร์รัปชัน :
  kegcoanticorruption@egco.com

ช่องทางที่ 3
ทางไปรษณีย์

โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่งและตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

 • ประธานคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
  อาคารเอ็กโก 222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • ประธานคณะกรรมการ
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
  อาคารเอ็กโก 222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • ประธานคณะทำงานการต่อต้านคอร์รัปชันกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
  112 หมู่ที่ 8 ตำบล ท้องเนียน
  อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช 80210