คณะผู้บริหาร

คุณโกศล ศิริวาลย์
  • กรรมการผู้จัดการ
คุณณเรศ ชูเกิด
  • ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
คุณทาคาชิ ซาโตะ
  • ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า
คุณราเชนทร์ บุณยพิพัฒน์
  • ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ
คุณธีรยุทธ พรหมสุข
  • ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
คุณกิตติพงษ์ มั่งคั่ง
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
คุณพนมวรรณ ตะกี่
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คุณจารุณี มณีโชติ
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
คุณประพิณภรณ์ จันทนยิ่งยง
  • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน