คณะผู้บริหาร

คุณณเรศ ชูเกิด
  • กรรมการผู้จัดการ
คุณราเชนทร์ บุณยพิพัฒน์
  • ผู้จัดการโรงไฟฟ้า
คุณทาคาชิ ซาโตะ
  • ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า
คุณธีรยุทธ พรหมสุข
  • ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
คุณกิตติพงษ์ มั่งคั่ง
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
คุณสมจิต ชุมจันทร์
  • ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ
คุณประพิณภรณ์ จันทนยิ่งยง
  • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
คุณจารุณี มณีโชติ
  • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
คุณราตรี มั่งคั่ง
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป