วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรชั้นนำด้านการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ

เจตจำนง

เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ค่านิยม