รางวัลความสำเร็จ

เลือกปี :

รางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาสิ่งแวดล้อม

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 4

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารความปลอดภัย