นโยบายทรัพยากรบุคคล

โรงไฟฟ้าขนอมให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงไฟฟ้า

ดังนั้น นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรจึงเน้นสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ วางโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนอย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างผลงานที่ดี ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ และสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสร้างบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กร และการธำรงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง