กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 เป็นโรงไฟฟ้าชนิด Single Shaft Combined Cycle Power Plant โดยมีเครื่องกังหันก๊าซและเครื่องกังหันไอน้ำอย่างละ 2 ชุด แต่ละชุดติดตั้งอยู่บนเพลาเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

อากาศภายนอกจะถูกดูดผ่านหน่วยกรองอากาศ (Air Inlet Filter Unit) ส่งไปยัง Compressor เพื่ออัดอากาศ ก่อนส่งไปยังห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) เพื่อผสมกับเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (หรือน้ำมันดีเซล ในกรณีฉุกเฉิน) แล้วจึงจุดระเบิดเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ จากนั้นก๊าซร้อนที่ได้จากการเผาไหม้จะถูกส่งไปขับเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ซึ่งมีเพลาต่อตรงกับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

การหมุนของกังหันก๊าซซึ่งเป็นต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้นไอร้อนที่เหลือ (Exhaust Gas) จะถูกส่งไปต้มน้ำยังหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator - HRSG) โดยไอร้อนจะถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำภายในท่อของหม้อน้ำ เกิดไอน้ำที่มีความดันและอุณหภูมิสูง (High Pressure Steam) ไอน้ำดังกล่าวจะถูกส่งไปขับเครื่องกังหันไอน้ำ ซึ่งมีเพลาต่อตรงกับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นกัน ไอร้อนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ใน HRSG ที่มีค่ามลสารในปริมาณที่ดีกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด จะถูกปล่อยทิ้งโดยผ่านปล่องระบายอากาศ กระแสไฟฟ้าที่ออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะถูกเพิ่มแรงดันกระแสไฟฟ้าก่อนส่งไปยังระบบสายส่งสู่สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. ต่อไป