นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญและการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล