จรรยาบรรณทางธุรกิจ

โรงไฟฟ้าขนอมมีนโยบายให้กรรมการและพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการริเริ่มส่งเสริมและรับผิดชอบในพันธกิจของบริษัท โดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

โรงไฟฟ้าขนอมได้ใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเดียวกับเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งรวบรวมข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ เพื่อให้การทำธุรกิจของบริษัททั้งกลุ่มไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล เป็นมาตรฐานสากล และมีจรรยาบรรณที่ดี ประกอบด้วย