นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงไฟฟ้าขนอม ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเดียวกับเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมีความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562