รางวัลความสำเร็จ

เลือกปี :

สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

สถานประกอบการที่มีผลงานดีเด่น โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประจำปี 2561

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำ ปี 61 

รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561