ประกาศประกวดราคา 3000142125 จัดหา Transformer Rectifier จำนวน 1 Set

ประกาศประกวดราคา                     

 

              บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.)  มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา  :
 1. จัดหา Transformer Rectifier สำหรับระบบผลิตคลอรีน   จำนวน 1 Set     
 โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 3000142125  และ เงื่อนไขการสอบราคา ที่แนบ
 
 - สถานที่ส่งมอบ   :   บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด   ตั้งอยู่ที่   112    หมู่ 8   ตำบลท้องเนียน   อำเภอ  ขนอม     จังหวัด   นครศรีธรรมราช    80210
 
- การยื่นซองประกวดราคา                 
กำหนดยื่นซองประกวดราคาภายในวันที่   28  มีนาคม  2567    โดยบริษัทฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยระบุที่หน้าซองว่าใบเสนอราคา ตามการประกวดราคาเลขที่ 3000142124 ”  และส่งเป็นจดหมาย  EMS   จ่าหน้าซองถึง
ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
 
คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา
1.เป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ด้วยทุนจดทะเบียน    ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท    
2.ผู้เข้าร่วมเสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคา
3.ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้อง     ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือ  มีความเกี่ยวข้อง , มีผลประโยชน์ร่วมกัน , มีประวัติฉ้อโกง หรือ ประพฤติกรรมฉ้อฉลใดๆ และ ไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ บฟข.
4.ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประกวดราคาในนามกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอน ในการประกวดราคาในนามกิจการร่วมค้านับตั้งแต่รับเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการทำสัญญากับ  บฟข.
5.นิติบุคคลเดียว รายใดรับเอกสารประกวดราคาในนามของตน  ถ้าได้เข้าร่วมกับนิติบุคคลอื่นเป็นกลุ่ม ผู้เข้าร่วมค้า และกลุ่มผู้ร่วมค้านั้นรับเอกสารประกวดราคาด้วย ให้มีสิทธิ์ยื่นซองประกวดได้เพียงรายเดียวในนามของตนหรือในนามของกลุ่มผู้ร่วมค้าเท่านั้น
 
การรับเอกสารประกวดราคา  ( ไม่ขายซอง , ผู้สนใจสามารถมารับเอกสารได้ที่ ส่วนจัดซื้อ  บฟข. )
              กำหนดรับเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่  18  มีนาคม  2567   เวลา 08.00 – 17.00 น.   เป็นต้นไป  เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดตามประเพณี
              ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ ส่วนจัดซื้อ บฟข. 
เลขที่  112 หมู่ 8  ต. ท้องเนียน   อ. ขนอม  จ. นครศรีธรรมราช โทร. (075)  528884  , 062-3636942
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : 

 

เงื่อนไขการสอบราคา

เอ็กโก กรุ๊ป และ  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ( บฟข. ) ได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล      เพื่อชี้แจงรายละเอียด  และ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล  การโอนย้าย และ  การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากประกาศความเป็นส่วนตัวที่   https://www.egco.com/uploads/finder/files/Privacy_Notice_en.pdf   

เมื่อผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  ( บฟข. )

1.ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง รับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ   ที่ ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ได้ให้ไว้แก่ ผู้ว่าจ้าง และจะดำเนินการแจ้งผู้ว่าจ้างถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้โดยทันที

2.ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง รับรองและรับประกันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง เปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ฝ่าฝืน และจะไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลใด

3.ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ รวมถึงได้รับความยินยอม (ในกรณีที่จำเป็น) หรือรับรองและรับประกันว่า ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย และได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง แก่บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

4.ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ว่าจ้าง แก่บุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

5.ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง รับรองและรับประกันว่า ผู้ว่าจ้างสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอ/สัญญาฉบับนี้ได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ " บฟข. ไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ  หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากเอกสารที่ระบุตัวตนของท่าน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง มีข้อมูลละเอียดอ่อนดังกล่าวปรากฎอยู่ ขอให้ท่านปกปิดหรือลบข้อมูลละเอียดอ่อนออกจากเอกสารที่จะจัดมอบให้ บฟข. และมิให้ถือว่า บฟข.ได้รับข้อมูลเช่นนั้นจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"

เงื่อนไขการสอบราคา

 1. การเสนอราคา ผู้เสนอราคาที่ได้ยื่นเสนอราคาต่อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ( บฟข. )แล้วขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาก่อนวันครบกำหนดวันยื่นราคา หรือ บฟข. สนองรับราคาแล้ว และ ผู้เสนอราคาไม่ยอมรับใบสั่ง หรือไม่ยอมทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด  บฟข. จะพิจารณางดทำการติดต่อประกอบธุรกิจกับผู้เสนอราคานั้น
 2. การปฏิบัติตามสัญญา ถ้าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับ  บฟข.  เช่น ส่งมอบสิ่งของ/งานล่าช้า หรือ ยกเลิกสัญญาหรือใบสั่งอยู่เสมอโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบสิ่งของ/งานตามสัญญา แต่เป็นของทำเทียมหรือเลียนแบบ หรือเป็นสิ่งของ/งาน ที่นำของใช้แล้วไปปรับปรุงใหม่  ซึ่งเป็นเหตุให้ ( บฟข. ) เสียหาย ( บฟข. ) จะพิจารณางดทำการติดต่อประกอบธุรกิจกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายนั้น
 3. บฟข.สงวนสิทธิ์ที่จะเลือกรับราคาของผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะไม่รับทั้งหมด หรือบางส่วนของแต่ละรายการ หรือจะยกเลิกการสอบราคานี้เสียก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร ผู้หนึ่งผู้ใดจะเรียกให้ชดใช้หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น
 4. บฟข. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งมาร่วมกับ บฟข. ก็ได้  โดยการพิจารณาจะไม่ถือราคาที่เสนอต่ำสุดเป็นเกณฑ์ แต่จะพิจารณารายละเอียดที่ถูกต้องตามที่ บฟข. กำหนดและ/หรือความเหมาะสมด้านอื่นๆด้วย เช่น การให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม / การจัดการด้านพลังงานฯ  เป็นต้น
 5. บฟข.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดของประกวดราคา/สอบราคาในวันเดียวกันกับ วันที่กำหนดในวันปิดรับซองประกวดราคา/สอบราคาก็ได้ หรือ  อาจเป็นวันถัดไปก็ได้ และ การเปิดซองประกวดราคา/สอบราคา บฟข.  จะใช้วิธีไม่เปิดเผย  ( Closed Bid Basis )
 6. ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  บฟข. จะไม่รับใบเสนอราคาที่เสนอราคาเกินวันและเวลาที่กำหนด
 7. หลักประกันสัญญา หลักประกันสิ่งของหรือหลักประกันผลงานสำหรับ บฟข.  หาก  บฟข. ต้องการให้มีการรับประกันผลงาน ผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือก จะต้องนำเช็คเงินสด (CASHIER CHEQUE) หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไข บฟข. กำหนด มามอบให้  บฟข. ที่ส่วนจัดซื้อ ในวันลงนาม PO หรือ สัญญา
 8. มูลค่าของใบสั่ง/สัญญาที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท  และ ส่งมอบเกินกว่า 15 วัน ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะต้องนำเช็คเงินสด(CASHIER CHEQUE) หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขกำหนด มามอบให้  จำนวน 10 % ของมูลค่ารวมทั้งหมด มามอบให้ บฟข.  ที่ส่วนจัดซื้อในวันที่ลงนามใบสั่ง/สัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา / การส่งของ/งาน รวมถึง การรับประกันของ / ผลงาน
 9. การคืนหลักประกันใบสั่ง/สัญญา ให้ยื่นเอกสารการรับหลักประกันที่ บฟข. เป็นผู้ออกให้ที่ส่วนจัดซื้อ ของ บฟข. กรณีเป็นการรับประกันตามข้อ7  บฟข. จะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามใบสั่ง/สัญญาให้ เมื่อ บฟข.  ได้ตรวจรับของ/งานตามเงื่อนไขของใบสั่ง/สัญญา ซึ่งแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ มีอายุครบระยะเวลาที่รับประกันแล้ว และไม่ปรากฎว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของ ของ/งานเกิดความเสียหาย เพราะความผิดพลาดของผู้เสนอราคา และพันธะกรณีของผู้เสนอราคาตามใบสั่ง/สัญญานี้ ได้หมดสิ้นลงแล้ว และหากเป็นกรณีการรับประกันตามข้อ 8  บฟข. ได้ตรวจรับของ/งานตามใบสั่ง/สัญญานี้ถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์ และพันธะกรณีของผู้เสนอราคาตามใบสั่ง/สัญญานี้ได้ หมดสิ้นลงแล้ว และผู้เสนอราคาได้รับเงินค่าของ/งานนั้นเรียบร้อยแล้ว
 10. ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บฟข. จะไม่รับใบเสนอราคาที่เสนอราคาเกินวันและเวลาที่กำหนด
 11. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ( บฟข. ) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าจ้าง จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลัการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้คู่ค้าพิจารณาเข้าเป็นแนวร่วมภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น