ส่งมอบผักอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้ Khanom Model : Smart Farming ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลขนอม

23 พฤษภาคม 2566

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยคุณราตรี มั่งคั่ง ผู้จัดการส่วนบริการ และตัวแทน ส่งมอบผักอินทรีย์จากศูนย์เรียนรู้ Khanom Model : Smart Farming ให้กับโรงพยาบาลขนอม เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะให้กับผู้ป่วย ได้รับประทานอาหารที่ปลอดจากสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อน ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบ ที่ทำให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่แข็งแรงและหายจากอาการป่วยได้ไวยิ่งขึ้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของพี่น้องชาวขนอม