โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก จำนวน 12 เครื่อง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการขนอมโมเดล

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือเอ็กโกกรุ๊ป ส่งมอบเครื่องตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก จำนวน 12 เครื่อง ให้กับกลุ่มผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอขนอม ภายใต้โครงการข้าวแลกปลาโดยมี คุณโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, พนักงาน, และอาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม ,อาจารย์,นักศึกษาซึ่งเป็นทีมดำเนินการจัดทำเครื่องตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมส่งมอบให้แก่ชุมชนเพื่อนำไปใช้ในในการพัฒนาต่อยอดมาตรฐานอาหารทะเลแปรรูป โดยพิธีส่งมอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

#โรงไฟฟ้าขนอม

#ข้าวแลกปลา