โรงไฟฟ้าขนอม จัดกิจกรรมอบรม การจัดทำมาตรฐานการแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์ในระบบ PGS.

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเครือเอ็กโกกรุ๊ป (โรงไฟฟ้าขนอม) จัดกิจกรรมอบรม การจัดทำมาตรฐานการแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์ในระบบ PGS. เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยการสร้างมาตรฐานในการแปรรูปอาหารทะเลและการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส,สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช,มทร.ราชมงคลศรีวิชัยขนอม พี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน และกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป อ.ขนอมโดยการอบรมภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุม อาคารบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และอบรมภาคปฎิบัติ ณ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลอ่าวเสด็จ ที่ได้ทดลองการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โรงไฟฟ้าขนอม และ คณะอาจารย์ มทร.ศรีวิชัย ขนอม ร่วมกันพัฒนา ซึ่งจะส่งมอบให้กับกลุ่มต่อไป