โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตร ข้าวแลกปลา "ข้าวใหม่-ปลามัน"(ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ -ปลาทะเลปลอดสารพิษ)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จากความร่วมมือของ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ เครือข่ายธนาคารอาหารประเทศไทย และ สมาคมอาหารธรรมชาติยั่งยืน นครศรีธรรมราช ร่วมมือกันพัฒนาความร่วมมือเพื่อความเข้าถึงอาหารอินทรีย์ในระบบชุมชนรับรอง(PGS) ระหว่างเครือข่ายประมงไร้สารพิษอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชกับเครือข่ายชาวนาอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนอาหารไร้สารพิษ โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มาเป็นประธานในงาน พร้อมกับแสดงความยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับจังหวัดต่อไป