เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พุทธศักราช 2555-2573 หรือ PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าภาคใต้ และระบบไฟฟ้าของประเทศตามสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 จากนั้นได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 5 เมษายน 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 โดยได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 930 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี

สถานที่ตั้ง :

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 สร้างทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ (Combine Cycle Gas Turbine Plant : CCGT) แบบแกนเพลาเดี่ยว (Single Shaft Combined Cycle) จำนวน 2 ชุด ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Gross Output) รวม 970 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยในแต่ละชุด ประกอบด้วย

  • เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ขนาดกำลังผลิต 323.33 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ขนาดกำลังผลิต 161.67 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันก๊าซ เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซในเครื่องกังหันก๊าซเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานต่อเพลาเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และใช้ความร้อนที่ปล่อยออกจากเครื่องกังหันก๊าซเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานในการผลิตไอน้ำเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกังหันไอน้ำ ซึ่งต่อร่วมอยู่บนเพลาเดียวกันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

เชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยมีปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 180 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่มีค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 820 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต และได้ออกแบบให้สามารถใช้น้ำมันดีเซล เป็นเชื้อเพลิงสำรองในกรณีฉุกเฉิน

ในรอบปี 2563 โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 6,515.55 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ล้านหน่วย) โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องเฉลี่ยตลอดทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 99.17