หน้าหลัก > ผังเว็บไซต์
 
 
ข้อมูลองค์กร
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการถือหุ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รางวัลแห่งความสำเร็จ
   
การกำกับดูแลกิจการ
 
นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
Anti-Corruption
   
โรงไฟฟ้าขนอม
 
โครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทย
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในภาคใต้
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขนอม
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
กระบวนการผลิตไฟฟ้า
การบริหารจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  - นโยบาย
- การดำเนินงาน
- ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน
 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวทางการดำเนินงาน
  - การกำกับดูแลกิจการ
- การดูแลพนักงานและ สิทธิมนุษชน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย
- การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / คู่ค้า
โครงการเพื่อชุมชนและสังคม
  - ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชน
- ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
ข้อมูลทางการเงิน  
 
ภาพรวมทางการเงิน
รายงานผลประกอบการ
รายงานผลการดำเนินงาน ด้านการผลิตและด้านการเงิน
 
     
ข่าวและความเคลื่อนไหว  
 
ข่าวสารองค์กร
ประกาศ
คลังภาพ
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
 
   
ติดต่อเรา  
     
แผนผังเว็บไซต์  
     
     
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์