หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > โครงการเพื่อชุมชนและสังคม > ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
 
เนื่องจากการทำประมงปูม้าจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาก และไม่มีการปล่อยพันธุ์ปูม้าทดแทนทำให้ในปัจจุบันปูม้าเริ่มขาดแคลนและรวมถึงปูม้าที่จับได้เริ่มมีขนาดเล็กลง จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลท้องเนียน กลุ่มประมงชายฝั่งรักบ้านเกิด อำเภอขนอม และนายจาง ฟุ้งเฟื่อง ประธานกลุ่มพื้นฟูทรัพยากรปูม้า จ.ชุมพร ในฐานะที่ปรึกษาดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการดังนี้
 
 
รายละเอียดกิจกรรม
  จัดทำธนาคารปูม้า โดยนำแม่ปูม้าที่ไข่นอกกระดองมาเลี้ยงในกระชัง
  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าใน รูปแบบที่ชุมชนมีส่วนร่วม
ปล่อยพันธุ์ปูม้าที่เพาะโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราชลงทะเล
จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และให้ความรู้เกี่ยวกับปูม้าแก่เยาวชนในชุมชน โครงการเยาวชนต้นกล้า
สำรวจผลผลิตปูม้าในธรรมชาติก่อนและหลังการดำเนินการปล่อย เพื่อตรวจวัดปริมาณปูม้าที่เพิ่มขึ้นในธรรมชาติ
 
 
เพื่อสืบสานแนวคิดเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเน้นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และเล็งเห็นว่าโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ของสังคมในชุมชน โดยมีนักเรียนเป็นเมล็ดพันธุ์และสื่อกลางในการใช้และส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนในครอบครัวและชุมชนโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอขนอม โดยการปลูกพืช ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และงานทำความสะอาด โดยที่ปราศจากสารเคมี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนาวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรู้จักการวางแผนงานผลิตและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้มีสภาพสังคมที่ดีและมีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
รายละเอียดกิจกรรม
  บรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียน เรื่องการทำการเกษตรแบบชีวภาพ และข้อมูลเทคนิคการผลิต อาทิ การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์แห้ง การทำและขยาย EM (Effective Microorganisms) การทำฮอร์โมนยอดพืช การทำน้ำยากำจัดศัตรูพืชไล่แมลง การทำอาหารสำหรับเลี้ยงปลา เป็นต้น
ปรับพื้นที่ ยกร่องแปลงปลูกผัก เพื่อดำเนินการปลูกผัก
ติดตั้งระบบน้ำประปา และระบบไฟฟ้า สำหรับรดน้ำแปลงผัก
ขุดบ่อเลี้ยงปลา
ปรับปรุงอาคารเกษตร
 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์