หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > โครงการเพื่อชุมชนและสังคม > ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 และสืบสานแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ประกอบกับวิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในรูปแบบ ครบวงจร ควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม  โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จึงได้ริเริ่มโครงการ ‘สร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล’ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในอำเภอขนอม โดยการนำตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเป็นแนวปะการังเทียมบริเวณชายฝั่งทะเล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งได้แนวคิดการดำเนินโครงการฯ จากความสำเร็จในการจัดสร้างแหล่งปะการังเทียมโดยใช้ตู้รถไฟ ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส  หนึ่งในงานตามโครงการพระราชเสาวณีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาเแนวปะการังเทียม สำหรับเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และอนุบาลสัตว์น้ำทางทะเล รวมถึงการทดแทนปะการังตามธรรมชาติที่ถูกทำลายไป ซึ่งจะช่วยสร้างและคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติใต้ทะเล
เพื่อส่งเสริมแหล่งทำการประมงบริเวณชายฝั่งทะเลให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงให้มีรายได้พออยู่พอกินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งดำน้ำเทียม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใต้ทะเลในอนาคต
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล
 
 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  6 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550 – 2555
กำหนดวางตู้คอนเทนเนอร์จำนวนทั้งสิ้น 99 ตู้ โดยในปี 2550 มีกำหนดวางจำนวน 9 ตู้ และในปี 2551- 2555 จำนวน 18 ตู้ต่อปี
 

ผู้ร่วมพัฒนาโครงการ

  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก
หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
กลุ่มประมงชายฝั่งอำเภอขนอม
  บริษัท ซีทรานเฟอรี่ จำกัด
ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
   
สถานที่ดำเนินโครงการ
บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (หาดปากน้ำ โรงไฟฟ้าขนอม)
 
 
ผลการดำเนินงาน 
  ปี 2550 (ปีที่ 1) ดำเนินการวางตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 9 ตู้ เพื่อเป็นบ้านใหม่ใต้ทะเล และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 3,999,999 ตัว รวมทั้งเต่าทะล เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติใต้ทะเล
ปี 2551 (ปีที่ 2) ดำเนินการวางตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 18 ตู้ และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 738,000 ตัว (ปลากระพงขาว 18,000 ตัว ปูม้า 20,000 ตัว และกุ้ง 700,000 ตัว) รวมทั้งเต่าทะล นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานวาดภาพระบายสีตู้คอนเทนเนอร์ ภายใต้แนวคิด “แดนดินถิ่นโลมา” สำหรับเยาวชนจากโรงเรียน 12 แห่ง ในอำเภอขนอม และเปิดโอกาสให้พนักงาน กลุ่มเอ็กโก ชุมชน และสื่อมวลชน ได้มีส่วนร่วมในการระบายสีตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกัน ก่อนจะนำตู้คอนเทนเนอร์วางลงใต้ทะเลชายฝั่งโรงไฟฟ้าขนอม
ปี 2552 (ปีที่ 3) ดำเนินการวางตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 18 ตู้ พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในโครงการอันได้แก่
-   กิจกรรมการประกวดผลงานระบายสีตู้คอนเทนเนอร์ โดยขยายกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในอำเภอขนอม สู่อำเภอใกล้เคียง โดยเพิ่มจำนวนทีมเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จากเดิม 12 ทีม เป็น 36 ทีม
- กิจกรรมการประกวดตั้งชื่อ “โลมาสีชมพู หนูอยากมีชื่อ” สำหรับเยาวชนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
  และมัธยมศึกษา ในอำเภอขนอม
- นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโลมาสีชมพู บริเวณ Environmental Fun Zone ภายในบริเวณงานพิธีเปิดโครงการฯ
ปี 2553 (ปีที่ 4) วางตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 18 ตู้ พร้อมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมการประกวดผลงานระบายสีตู้คอนเทนเนอร์ และกิจกรรมแข่งขันตกปลา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารบริเวณที่วางตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างปี 2550-2552 พร้อมแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโลมาสีชมพู
 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์