หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > โครงการเพื่อชุมชนและสังคม > ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชน
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตประเทศไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดีมากมาย แต่จากการที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา หรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจอย่างสิ้นเปลืองและขาดจิตสำนึก ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย และใช้ประโยชน์อย่างสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่า ตลอดจนเกิดความสูญเสียทางดุลยภาพของระบบนิเวศ นำมาซึ่งความผันแปรของสภาพทางธรรมชาติต่างๆ และเกิดผลกระทบต่อมนุษย์ในที่สุด

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก เห็นความสำคัญดังกล่าวและตระหนักดีว่าการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนนั้น จำเป็นต้องดำเนินการตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและมีบทบาทต่อการอนุรักษ์ในอนาคต จึงได้จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” ขึ้น ในปี 2547 เพื่อฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้อประโยชน์ต่อทุกคน   โดยใช้กิจกรรมสื่อความหมายป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกที่ดีที่จะร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 
 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน
2. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ตลอดจนร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่าย
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด
4. เพื่อให้เยาวชนฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 
ผู้ร่วมดำเนินโครงการ
  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จ.สุราษฎร์ธานี
 
กิจกรรมในการอบรม
  ส่วนที่ 1 ภาคทฤษฎี
-   ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า
- ความรู้เรื่องหลักการอนุรักษ์ การดำรงชีพในป่า การดูนกเบื้องต้น และการนำทางด้วยดวงอาทิตย์และดวงดาว
ส่วนที่ 2 ภาคปฏิบัติ
-   กิจกรรมศึกษาและสัมผัสสิ่งแวดล้อมในสภาพพื้นที่จริง
- การเดินป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และสำนักข่าวเสียงเด็ก อำเภอขนอม ส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนที่ดีแต่ยากจนโดยการมอบทุนการศึกษาประจำปี ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการเรียนรู้ทางสติปัญญา (IQ) ด้านอารมณ์และการควบคุมจิตใจ (EQ) และด้านคุณธรรมจริยธรรม (MQ) เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างแท้จริง
 
ผู้ร่วมดำเนินโครงการ
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก
สำนักข่าวเสียงเด็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 
รายละเอียดกิจกรรม
  โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี
โครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษาประจำปี
โครงการธนาคารขยะ
  โครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์