หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > แนวทางการดำเนินงาน > การดูแลพนักงานและสิทธิมนุษชน
 
 
 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานบุคคล ดังนี้

 
1.   การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดำเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลสำเร็จของบริษัทฯ ด้วยหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค หลักความสามารถและความจะเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คนเก่ง” ที่มีทัศนคติสอดคล้องกับงานและวัฒนธรรมขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่งาน และไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
3. กำหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัวในระดับที่เทียบเคียงได้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน และการปรับขึ้นค่าจ้างพิจารณาจากความสำเร็จขององค์กรและผลการปฏิบัติงานความอุตสาหะของพนักงานในปีที่ผ่านมา
4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านความสามารถหลักขององค์กร ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและเวลาในการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความรู้ในการทำงาน
5. เสริมสร้างบรรยากาศการสื่อสารที่ดีที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยมีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจ เกี่ยวกับการทำงาน ความเป็นอยู่ และสิทธิสวัสดิกา รผ่านการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยชีว อนามัยในการทำงาน คณะกรรมการลูกจ้าง และสหภาพแรงงาน โดยข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
 
1.   ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
2. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
 
 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์