หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > แนวทางการดำเนินงาน > การดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 
 
 

การสำรวจติดตามผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Assessment)

โรงไฟฟ้าขนอม ดำเนินการสำรวจ ติดตาม ความหนาแน่นของแพลงค์ตอน สัตว์หน้าดิน และปลาวัยอ่อน ปีละ 2 ครั้ง โดยในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 สรุปภาพรวมการสำรวจได้ ดังนี้
สรุปผลการติดตาม เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในเกลุ่มเอ็กโก มุ่งมั่นให้พนักงานและชุมชนแวดล้อมสถานที่ทำงานของ  บริษัทฯ มีความเป็นอยู่ที่ดี และดำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ดำเนินมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลล้อมจากการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรฐานในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
 
 
1.   บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และจะปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น
2. กรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบบังคับใช้ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ โดย
 
  ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่กำหนดไว้
สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 
1.   บริษัทฯ จะพยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยเนื่องจากงานอาชีพ โดยส่งเสริมความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงาน คู่ธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งจะจำกัดและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัย อันเกิดจากการดำเนินทางธุรกิจ
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรฐาน การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ มาใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใช้อยู่
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดทำระเบียบปฏิบัติ การวางแผนดำเนินการ การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากเครื่องจักร วิธีการทำงานหรือโรคภัยต่างๆ
4. บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการดำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย OHSAS 18001:2007/TIS 18001:1999
5. พนักงานที่รายงานตัวเข้าทำงานโดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยู่ในระบบร่างกายหรือมีฤทธิ์สุราหรือสารเสพติดอื่นๆ ในระดับที่สามารถทำให้ปฏิบัติงานเสียหาย จะต้องได้รับโทษทางวินัย
 
 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์