หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > แนวทางการดำเนินงาน > การกำกับดูแลกิจการ
 
 
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่สอดคลัองกับหลักการ 7 ประการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้แก่

1. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. นโยบายการประกอบธุรกิจ
3. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
4. นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
6. การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
7. หลักการการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
 
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเอ็กโก กรุ๊ป 6 ประการ ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า “PREACT” ดังนี้ 
 
 

ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานสามารถจดจำและยึดถือปฏิบัติได้จริง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้เชิญชวนพนักงานทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการออกแบบคำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งมีข้อความว่า “ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ รับผิดชอบโปร่งใส พัฒนาก้าวไกล เติบใหญ่ยั่งยืน”

 

จากการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

 รับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีวินัยในการดำเนินงานและคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 มีกระบวนการการตัดสินใจและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและโปร่งใส

 ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหลีกเลี่ยงความลำเอียงหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่ง
ผลประโยชน์

 มุ่งสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนและมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

 นำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

 ให้ความใส่ใจต่อชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 
 
 
 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์