หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม > นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มุ่งมั่นประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้พอเพียงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้พื้นฐานหลักจริยธรรม ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความสำเร็จดังกล่าว ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชน  จึงให้ความสำคัญในการดูแลและพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี  ในฐานะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ตลอดจนขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนาดังกล่าวไปสู่ชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสื่อสารเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ  และทบทวนนโยบายการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 
  

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์