หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ในกลุ่มเอ็กโก ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งกำกับดูแลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือคณะกรรมการซีเอสอาร์ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกจำนวน 2 คน และผู้แทนฝ่ายบริหารจำนวน 2 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง

บริษัทฯ มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานทุกระดับให้มุ่งมั่นดำเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาดุลยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมบนหลักพื้นฐาน 7 ประการ ประกอบด้วย
 
 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์