หน้าหลัก > โรงไฟฟ้าขนอม  > การบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม > นโยบาย
 
   
   
 

เพื่อให้การดำเนินงานในระบบคุณภาพ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 
     
 
  1. มุ่งมั่นประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
    ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  2. ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง ระเบียบ  ข้อบังคับทางราชการ และข้อกำหนดต่างๆ ในด้านคุณภาพ
    ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  3. ควบคุม  ปรับปรุง กระบวนการผลิต และกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
    สิ่งแวดล้อม รวมถึง บริหารจัดการให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม  เพียงพอ
  4. ควบคุมดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ  
    การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
  5. ดำเนินกิจการ ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
    เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
     
 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้พนักงาน  ผู้รับเหมา และชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็น และบริษัทฯ จะสื่อสารเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีการทบทวนนโยบายการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 
 
 
     
     
     
  

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์