หน้าหลัก > โรงไฟฟ้าขนอม  > เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
 
   
  ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก (Primary Fuel) ที่ใช้สำหรับโรงไฟฟ้า สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำหนดไว้ว่า ในระยะแรก กฟผ.จะเป็นผู้จัดหาก๊าซให้กับ บฟข. โดย  กฟผ. เป็นผู้ชำระค่าเชื้อเพลิงตามจำนวนก๊าซที่ใช้จริงภายใต้อัตราความร้อน (Heat Rate) ที่ กฟผ. ได้ตกลงกับ บฟข. หาก บฟข. ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซจำนวนมากกว่าที่ตกลงกันตามสัญญา บฟข. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเชื้อเพลิงส่วนเกินนั้นเอง

เมื่อใดที่ บฟข. ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กับ  บมจ.ปตท. โดยตรงแล้ว  บฟข. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าก๊าซธรรมชาติเอง และผ่านค่าเชื้อเพลิงนั้นไปให้  กฟผ. ในสูตรคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าอย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน  กฟผ. ยังคงเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับ บฟข. โดย บฟข. ทำสัญญาจ้าง กฟผ. ดำเนินการจัดหาก๊าซให้  แหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขนอมนี้มาจากแหล่งผลิต 2 แหล่งในอ่าวไทย ได้แก่ แหล่งเอราวัณ และบงกช โรงไฟฟ้าขนอมจะรับก๊าซธรรมชาติจากสถานีส่งก๊าซ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณตอนเหนือของโรงไฟฟ้าขนอม โดยระบบส่งก๊าซนี้จะเพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่ความสามารถในการผลิตสูงสุด
(Maximum Load)
 
     
     
 
 
     
 

* (ค่าเฉลี่ยระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2539 – 31 ธันวาคม 2539)
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับก๊าซธรรมชาติที่มาจากแหล่งเอราวัณ และบงกช   แล้วจะพบว่า   ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทั้งสองมีเพียงพอ

 
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์