หน้าหลัก > โรงไฟฟ้าขนอม  > การบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม > ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
15 กรกฎาคม 2554
 
 
1. การตรวจวัดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า    
              ใช้วิธีมาตรฐานขององศ์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ( U.S.EPA ) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าพ.ศ 2547  โดยทำการตรวจวัดปี ละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มกราคม และ กรกฏาคม จุดตรวจวัดที่ปล่องโรงไฟฟ้าทุกหน่วย  ค่าที่ตรวจวัดคือ ค่า ปริมาณ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( SO2 ) , ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์ (  NO2)  และ ฝุ่นละออง ( Parrticulate )

2.   การตรวจวัดสารเจือปนในอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า
                ใช้วิธีมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2538 ) ฉบับที่ 21 ( พ.ศ. 2544 ) และฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550 ) รวมทั้งวิธีเทียบเท่าตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ. ศ . 2546 โดยวัดอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน ปี ละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มกราคม และ กรกฎาคมมีจุดตรวจวัด 4 จุดดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณบ้านพักพนักงาน  ระยะห่างจากโรงไฟฟ้า  0.7 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้
จุดที่ 2 บริเวณโรงเรียนบ้านท่าม่วง ระยะห่างประมาณ 1.6 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้- ตะวันตกเฉียงใต้
จุดที่ 3 บริเวณที่ทำการอำเภอขนอม ระยะห่างประมาณ 3.6 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้
จุดที่ 4 บริเวณวัดเจดีย์หลวง ระยะห่างประมาณ 7.3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่าที่ตรวจวัดคือค่า ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( SO2) , ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์ ( NO2)  ,ปริมาณ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ( PM - 10 ) และ ปริมาณฝุ่นรวม ( TSP )
 
   
 
 
<< back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์