หน้าหลัก > โรงไฟฟ้าขนอม  > การอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงาน
 
   
 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ดำเนินการด้านประหยัดและอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่เริ่มเป็นบริษัทในปี 2539 โดยได้จัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการของแต่ละปี ระยะแรกได้เน้นหนักด้านการประยัดพลังงานในบริเวณโรงไฟฟ้าและอาคารประกอบโดยการวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นของโรงไฟฟ้าขนอมเพื่อศึกษาการใช้พลังงานซึ่งพบว่าการใช้พลังงานของโรงไฟฟ้าขนอมเป็นพลังงานความร้อน 98.86 % และพลังงานไฟฟ้า 1.14 % เมื่อจำแนกการใช้พลังงานความร้อนของแต่ละโรงไฟฟ้า คือ โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 เป็น 12.12 % โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 2 เป็น 12.79 % โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3 เป็น 75.09 % ส่วนพลังงานไฟฟ้าจำแนกตามระบบต่างๆ ได้ คือ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 77.81 % ระบบปรับอากาศ 3.01 % ระบบแสงสว่าง 1.26 % ระบบอัดอากาศ 0.72 % ระบบอื่นๆ อีก 17.20 % และต่อมามีการวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดของศักย ภาพการประหยัดพลังงาน เพื่อนำไปสู่วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน วิธีการใช้พลังงานซึ่งเป็นวิธีการที่ จะนำไปปฏิบัติได้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดเพื่อหามาตรการที่มีศักยภาพของการประหยัดพลังงานเช่น การ เปลี่ยนบัลลาสแกนเหล็กธรรมดาเป็นบาลาสแกนเหล็กความสูญเสียต่ำ ตรวจสอบความร้อนสูญเสียจากหม้อต้มน้ำและเปลี่ยนฉนวนใหม่ การติดตั้งระบบหล่อเย็นอากาศก่อนดูดเข้าระบายความร้อนให้กับคอร์ยร้อนของเครื่องปรับ อากาศ(Cooling Pad)

 
     
   
   
   
 

ปี 2549 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ดำเนินการด้านพลังงานทดแทนโดยได้ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดค ริสตัลไลน์ ซิลิกอน (Crystalline Silicon Solar Cell) เพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด 1,250 วัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยจ่ายไฟ ฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของโรงไฟฟ้าขนอม

 
     
   
 

ปี 2552 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิดแกนเพลาอยู่ในแนวนอน(Horizontal- Axis Type Wind Turbine, HAWT) ขนาดกำลังผลิต 2,000 วัตต์ จำนวน 2 ชุด บริเวณใกล้เคียงกับเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของโรงไฟฟ้าขนอม

 
     
 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีแผงสาธิตเปรียบเทียบการใช้หลอดไฟฟ้าแต่ละชนิดที่กินกระแสไฟฟ้าแตกต่างเพื่อให้เห็นถึงความประหยัด และที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนรักษ์พลังงาน พระราช กฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาตลอด โดยที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีผู้รับผิดชอบ

พลังงาน 4 ท่านซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส 3 ท่าน และผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญ 1 ท่าน จึงเชื่อมั่นได้ว่า บริษัท ฯ ดูแลด้านการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 
     
     
     

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์