หน้าหลัก > โรงไฟฟ้าขนอม  
 
   
 

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 484 ไร่ บริเวณปากน้ำขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 824 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของประเทศ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าซึ่งแยกตามลักษณะและวิธีการผลิต แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

 
     
     
 
 
     
   
     
 
 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอมเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ประกอบสำเร็จรูปจากต่างประเทศ โดยก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ แล้วนำมาติดตั้งบริเวณปากน้ำขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโครงการหลายประการ อาทิ

  1. มีเส้นทางคมนาคมน้ำลึกและกว้างพอสำหรับการลากจูงโรงไฟฟ้าเข้ามาติดตั้ง
  2. สามารถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าได้อย่างสะดวก
  3. มีแหล่งน้ำใช้สำหรับป้อนโรงไฟฟ้าและใช้ระบายความร้อนจากเครื่องหล่อเย็นเพียงพอ
  4. อยู่ใกล้ที่ตั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า
  5. มีเนื้อที่รองรับการขยายโรงไฟฟ้าในอนาคต  

ทั้งนี้ ในอดีตโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือขนอม เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งดำเนินการ โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและนำมาติดตั้งแล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี ซึ่งดำเนินงานได้เร็วกว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบทั่วไป ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างอย่างน้อย 4 ปี
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือขนอมแห่งนี้ จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในภาคใต้ได้ทันกับสถานการณ์

 
     
     
   
 
     
 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชุดที่ 1 และ 2 โดยมีเนื้อที่ในการก่อสร้างประมาณ 30.5 ไร่ ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 3,154 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 5 เครื่อง โดยแบ่งเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันแก๊สจำนวน 4 เครื่อง และแบบกังหันไอน้ำจำนวน 1 เครื่อง รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้นประมาณ 674 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส
ขนาด 112 เมกะวัตต์ 4 เครื่อง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงรองในแต่ละเครื่องรับก๊าซธรรมชาติได้สูงสุดวันละ 33.92 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ในกรณีที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลแทนก๊าซ จะใช้น้ำมันดีเซลวันละ 0.835 ล้านลิตร) ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ ได้มาจากอ่าวไทย โดยวางท่อจากแหล่งผลิตมาถึงโครงการฯ เป็นระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร

2.2 เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ
ขนาด 226 เมกะวัตต์ 1 ชุด ใช้ความร้อนจากไอเสียของเครื่องกังหันแก๊สทั้ง 4 ชุด เป็นพลังความร้อนในการต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำที่มีแรงดันสูงไปขับดันเครื่องกังหันไอน้ำแล้วฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการผลิตไฟฟ้า
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม เป็นผลมาจากความต้องการพลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นสูงมากในปี 2533 กฟผ. จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอมในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2534 และคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์