หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรับสมัครงาน (วิศวกร)
1 กันยายน 2564
 
 
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน  1 อัตรา Mechanical Maintenance Engineer (1 Position)
ภาระงาน (Job Description) ด้านการบำรุงรักษาเครื่องกล
* วางแผน ควบคุม และปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องกลของโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
* วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณในแผนงานบำรุงรักษาเครื่องกล
* รายงานผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุง และแก้ไขและข้อเสนอแนะกับผู้บังคับบัญชา
* รวบรวมประวัติและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องกลเป็นสัดส่วน
* วางแผน จัดเตรียม Spare Part และงานจ้างต่างๆ สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องกล
* บริหารควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาให้มีความพร้อมใช้งาน
* บริหารและควบคุมจัดการ การทำงานภายในทีมบำรุงรักษาเครื่องกลให้มีประสิทธิผล มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
* ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาเครื่องกลให้บรรลุเป้าหมาย
* ปฏิบัติงานสนับสนุนอื่นๆ ให้บรรลุผลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ (Qualification)
* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
* มีอายุระหว่าง 22 -30 ปี
* มีความรู้และความสามารถด้านงานบำรุงรักษาเครื่องกล
* มีความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้าเป็นอย่างดี
* มีความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรม MS Office และ MS Project ได้เป็นอย่างดี
* มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาเครื่องกลโรงไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
* มีทักษะในการแก้ไขปัญหา การประสานงาน การตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและบริหารในทีมงานได้ดี
* มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC อายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
* สามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างดี
* มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตาไม่บอดสีและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
* สามารถทำงานในที่สูงและในที่อับอากาศได้
* ปฏิบัติงานบำรุงรักษานอกเวลาทำงานปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโรงไฟฟ้าได้
รายละเอียดการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 27 กันยายน 2564
2. ผู้สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานได้ที่ ส่วนงานบุคคล บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เลขที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80210 หมายเลขโทรศัพท์ 075-529173 ต่อ 2030-
2031(วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.) หรือที่ E-Mail : 
amonrat.suw@egco.com
3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2) สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3) หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
4) หลักฐานผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) หลักฐานการผ่านงาน (ถ้ามี)
ส่วนงานบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์