หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
เงื่อนไขในการประกวดราคา
14 ตุลาคม 2563
 
 
เงื่อนไขในการประกวดราคา
1. การเตรียมใบประกวดราคา ใบประกวดราคาทั้งหมดจะต้องยื่นในวัน และเวลาที่กำหนดไว้ในใบประกวดราคา 
ใบประกวดราคาจะต้องแสดงราคาของรายละเอียดครบทั้งรายการ ที่กำหนดไว้ในแบบเสนอราคา  
ผู้ที่เสนอราคามาเพียงส่วนหนึ่งของรายการอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 
การพิจารณาใบประกวดราคาจะกระทำแต่ละรายการ   หรือรวมพิจารณาหลายรายการก็ได้
หากมีการเสนอราคา มากกว่าหนึ่งรายการการขูดลบหรือแก้ไข ณ.ที่ใดในใบประกวดราคา
ผู้ลงนามในใบประกวดราคาจะต้องลงนามกำกับทุกแห่ง การเปลี่ยนแปลง ใบประกวดราคาที่กระทำภายหลัง
 โดยหนังสือหรือโทรสารจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อหนังสือ  หรือโทรสารนั้นถึง บฟข. ก่อนเวลาที่กำหนดไว้สำหรับรับซองประกวดราคา
2. ราคาที่เสนอ ในใบประกวดราคา ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องเสนอราคาต่อหน่วย และราคารวมสำหรับของแต่ละชนิด
ถ้าผลลัพธ์ของราคาต่อหน่วยกับจำนวนสิ่งของที่เสนอมาไม่ตรงกับจำนวนเงินรวมในรายการเดียวกัน 
ให้ถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ถ้าผลลัพธ์ของราคาแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดเงินรวมของทุกรายการให้ใช้ราคาที่แสดงในแต่ละรายการเป็นเกณฑ์
ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาตายตัวแน่นอนเป็นสกุลเงินไทยและมีกำหนดยืนราคา  60 วัน
3. ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ   (Specification)   
ของสิ่งของที่เสนอหรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ บฟข.กำหนดไว้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ
(ถ้ามี) หากมีรูปแบบ แค็ตตาล็อก หรือ ตัวอย่าง ก็ต้องแนบ หรือส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
 การเสนอราคาให้ยื่นเอกสารต้นฉบับ 1ชุด และสำเนา 1 ชุด 
โดยผู้เสนอราคาจะต้องลงนามทั้ง 2 ชุด
4. ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกราคาและรายละเอียดในใบเสนอราคาของ  บฟข. หรือ จะใช้ใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาเองก็ได้     
5. สิ่งของที่เสนอขายจะต้องเป็นของใหม่ ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นของแท้ตามรูปแบบและตัวอย่างที่นำมาเสนอ
อนึ่ง บฟข. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณารับราคาของผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป แต่สามารถจะพิจารณารับราคาของผู้ที่เสนอราคารายหนึ่งรายใดก็ได้  
ที่เสนอถูกต้องตามข้อกำหนด  และเป็นประโยชน์แก่บฟข. หรือ จะยกเลิกประกวดราคารายการนี้หรือจะพิจารณารับราคารายการหนึ่งรายการใดก็ได้
บฟข. จะไม่ติดต่อกับบริษัท ห้าง ร้าน ที่ละทิ้งงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี 
และจะไม่รับผิดชอบในการคืนเงิน ค่าเอกสารประกวดราคาหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์