หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาด
14 ตุลาคม 2563
 
 
 3.3 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือ
 ไม่เป็นผู้กระทำการทำความชั่วการแข่งขันราคา
3.4 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือมีความเกี่ยวข้อง,        
 มีผลประโยชน์ร่วมกัน, มีสังคีตหรือประเจิดเฉทใด ๆ และไม่เป็นผู้ละเว้นงานของบฟข.
3.5 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าทำงานในนาม บริษัท ร่วมค้า (JOINT VENTURE) จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอน   
ในการทำงานตำแหน่งในนาม บริษัท ร่วมค้านับตั้งแต่พนักงานจ้างงานตลอดจนการทำสัญญากับบฟข.
3.6 ฝึกเดียวรายใดรับเอกสารตำแหน่งในนามของตนถ้าได้เข้าร่วมกับบ้านอื่นเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมค้า 
 และกลุ่มผู้ร่วมค้านั้นรับเอกสารมาด้วยให้สิทธิ์ยื่นซองได้เพียงรายเดียวในนามของตนหรือในนาม   
 ของกลุ่มผู้ร่วมค้าแท้
3.7 คุณสมบัติอื่นตามที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้างเห็นสมควร
4. การรับเอกสารงาน (ไม่ขายซอง, ผู้เช่าสามารถมารับเอกสารได้ที่ส่วนจัดซื้อบฟข.) 
กำหนดรับเอกสารงานทุกวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. หินไป 
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดตามประเพณีผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารหางานได้ที่ 
ส่วนจัดซื้อบข. เลขที่ 112 หมู่ 8 ต. ท้องอกอ. ขนอมจ. โทร. 0 7552 8884, 062 363 6942  
email: Orawan.tra@egco.com หรือแสง 0 7552 8358  


<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์