หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาด
14 ตุลาคม 2563
 
 
ประกาศประกวดราคา
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.)  มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ต่างๆ 
ภายใน บฟข. พร้อมแรงงานทำความสะอาด จำนวน 25 คน (1 สัญญา)
 และ งานจ้างเหมาแรงงานบริการ จำนวน 35 คน  (1 สัญญา)  
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 3000139601 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-
1. ขอบเขตและเงื่อนไขการจ้าง  : บฟข. ต้องการ 
1.1 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ต่างๆ ภายใน บฟข.  พร้อมแรงงานทำความสะอาด จำนวน 25 คน
1.2 จ้างแรงงานบริการ  จำนวน  35 คน   
ระยะเวลาสัญญาจ้าง ทั้ง 2 งาน :  1 ปี  (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2564)      
สถานที่ : บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
2.การยื่นซองประกวดราคา : ให้ยื่นซองประกวดราคา แยกเป็น 2 ชุด  ตามประเภทของงาน
 และกำหนดยื่นซองประกวดราคา ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. 
และกำหนดเปิดซอง เวลา 15.01 น. ในวันเดียวกัน ที่ส่วนจัดซื้อ 
3.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา
3.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย ด้วยทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท  และต้องมีสำนักงานที่ตั้ง
ในเขตพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช และต้องมีวัตถุประสงค์ประกอบการตรงกับความต้องการของ บฟข.
ในการเสนอราคา 
 3.2 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องมีผลงาน หรือ มีประสบการณ์ ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การจ้างเหมาทำความสะอาดฯ
หรือ  ลักษณะงานที่ใกล้เคียงกับงานประเภทนี้  กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ 
ไม่น้อยกว่า 3  ปี โดยมีจำนวนลูกจ้างไม่น้อยกว่า 20 คน และ มีมูลค่าการจ้างไม่ต่ำกว่า  2  ล้านบาท 
และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบผลงาน / ประสบการณ์นั้นได้  
เพื่อให้ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ตาม ข้อ.1  บฟข.จึงกำหนดให้ผู้ยื่นซองประกวดราคา ต้องยื่น/แสดง เอกสารดังต่อไปนี้  :
  1. รายการผลงาน /ประสบการณ์  ตามที่ บฟข. กำหนด 
  2. เอกสาร/หลักฐาน  แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน หรือ  ภพ.30 ในรอบปีที่ผ่านมา
  3. เอกสาร/หลักฐาน การทำประกันสังคมและการนำส่งเงินประกันสังคมรายเดือน ให้แก่ลูกจ้าง ในรอบปีที่ผ่านมา 

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์