หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศประกวดราคา
1 กันยายน 2563
 
 
 คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา
1. เป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ด้วยทุนจดทะเบียน    ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท     
2. ผู้เข้าร่วมเสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
    การขัดขวางการแข่งขันราคา
3. ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือ  มีความเกี่ยวข้อง ,        
    มีผลประโยชน์ร่วมกัน , มีประวัติฉ้อโกง หรือ ประพฤติกรรมฉ้อฉลใดๆ และ ไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ บฟข.
4.ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประกวดราคาในนามกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอน   
   ในการประกวดราคาในนามกิจการร่วมค้านับตั้งแต่รับเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการทำสัญญากับ  บฟข.
5. นิติบุคคลเดียว รายใดรับเอกสารประกวดราคาในนามของตน  ถ้าได้เข้าร่วมกับนิติบุคคลอื่นเป็นกลุ่ม
   ผู้เข้าร่วมค้า และกลุ่มผู้ร่วมค้านั้นรับเอกสารประกวดราคาด้วย ให้มีสิทธิ์ยื่นซองประกวดได้เพียงรายเดียว
   ในนามของตนหรือในนามของกลุ่มผู้ร่วมค้าเท่านั้น
การรับเอกสารประกวดราคา  ( ไม่ขายซอง , ผู้สนใจสามารถมารับเอกสารได้ที่ ส่วนจัดซื้อ  บฟข. หรือ email 
มาขอเอกสารประกวดราคาได้ที่ Orawan.tri@egco.com) 
กำหนดรับเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2563   เวลา 08.00 น - 17.00 น.   เป็นต้นไป
  เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์   และ   วันหยุดตามประเพณี       
ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ ส่วนจัดซื้อ บฟข.   
เลขที่  112 หมู่ 8  ต. ท้องเนียน   อ. ขนอม  จ. นครศรีธรรมราช โทร. (075)  528884  , 062-3636942 
email : Orawan.tri@egco.com  หรือ โทรสาร (075) 528358  

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์