หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศประกวดราคา
1 กันยายน 2563
 
 
  ประกาศประกวดราคา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.)  มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา ซื้อ  :
1.CPH Finned Tube Material SA192 ขนาด OD38.1 mm.x 2.5 MWT 
Length = 21.80 Meters จำนวน   135  Unit      
โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารประกวดราคเลขที่  3000139488 
 ที่แนบ จำนวน  10  แผ่น  
2.Seamless Pipe size 6” Sch.40 Length 6 Meters Material SA335P11
จำนวน  70  Unitพร้อมอุปกรณ์ฯ รวมทั้งหมด 5  รายการ  
โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่  3000139489    ที่แนบ จำนวน  23  แผ่น  
- สถานที่ส่งมอบ : บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด   ตั้งอยู่ที่  112  หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน 
 อำเภอ ขนอม  จังหวัด   นครศรีธรรมราช    80210
- การยื่นซองประกวดราคา
กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่  11  กันยายน  2563    โดยบริษัทฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
( ประทับตราไปรษณีย์ วันสุดท้าย คือ 11  กันยายน  2563 )  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย 
โดยระบุที่หน้าซองว่า
“ใบเสนอราคา”และส่งเป็นจดหมาย  EMS จ่าหน้าซองถึง
ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ  ( นางอรวรรณ  ไตรเมศวร์  )
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 
 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์