หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ ช่างเทคนิค (ช่างกล ช่างเชื่อม)
8 กรกฎาคม 2563
 
 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
    บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างกล) จำนวน 2 อัตรา และพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างเชื่อม) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
    1. วันที่สอบ วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.
2. สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (มีอาหารกล่องสำหรับผู้เข้าสอบ)
      3. กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
   อัตราที่รับ
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างกล 2 อัตรา)
16 กรกฎาคม 2563
(08.00 – 17.00 น.)
รายละเอียดการสอบ
- สัมภาษณ์
- ทดสอบการกลึงชิ้นงาน
   และการทำงาน
- การใช้เครื่องมือวัดละเอียด
- ทักษะคอมพิวเตอร์
- ทดสอบอื่นๆ
B 02 นายนัฐเดช ทองนุ่น
B 03 นายสุขสันต์ จิตตรง
B 05 นายวริทธิ์ วรวาส
B 08 นายณัฐวุฒิ เอียดถนอม
B 09 นายธีระชัย พรหมอนุมัติ
B 10 นายศราวุธ แท้เที่ยง
B 11 นายพงศกร กำเนิดรักษา
B 13 นายอนุวัฒน์ แก้วสุวรรณ
B 14 นายสราวุธ เดชสงค์
B 16 นายปฐวี สะอาดฤทธิ์
B 17 นายอภิสิทธิ์ พิศกาญจน์
พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างเชื่อม 1 อัตรา)
17 กรกฎาคม 2563
(08.00 – 17.00 น.)
รายละเอียดการสอบ
- สัมภาษณ์
- ทดสอบการเชื่อม Shield Metal Arc Welding (SMAW) และ Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)
- ทักษะคอมพิวเตอร์
- ทดสอบอื่นๆ
C 01 นายณัฐนนท์  จันทร์แก้ว
C 03 นายเอกรินทร์ ทองเพ็ง

4. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
(ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายติดบนบัตร
โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
- เอกสารวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยติดประกาศ ที่ อาคารบริหาร บริษัทฯ,
แจ้งทางเมล์ภายใน บริษัทฯ, https://www.egco.com และ http://www.khanom.egco.com/th/home.php
 6. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
 
 จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

       ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       8 กรกฎาคม 2563

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์