หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (วิศวกร)
8 กรกฎาคม 2563
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
    บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
    1. วันที่สอบ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-14.30 น.
2. สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (มีอาหารกล่องสำหรับผู้เข้าสอบ)
      3. กำหนดการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
   อัตราที่รับ
   กำหนดการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วิศวกรวางแผนบำรุงรักษา
( 1 อัตรา)
17 กรกฎาคม 2563
(08.00 – 14.30 น.)
A07 นายศุภณัฐ ทิพย์มนตรี
A12 นายพิตตินันทน์ พานิชการ
A25 นายเทอดพงศ์ ช่วยแก้ว
A29 นายวรพล รักเหย้า
A31 นายทีปกร ณ นคร
4. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายติดบนบัตร
โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
- เอกสารวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
- หลักฐานผลการสอบ TOEIC ที่มีอายุไม่เกินสองปี
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยติดประกาศที่อาคารบริหาร บริษัทฯ, แจ้งทางเมล์ภายใน บริษัทฯ, https://www.egco.com และ http://www.khanom.egco.com/th/home.php

6. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องตรวจสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
 
 จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

       ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       8 กรกฎาคม 2563

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์