หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ช่างเทคนิค (ช่างกล ช่างเชื่อม)
19 มิถุนายน 2563
 
 
       เอกสารที่ต้องนำมาแสดง ณ วันสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- เอกสารวุฒิการศึกษา 
- บัตรประชาชน 
- หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
- หลักฐานผลการสอบ TOEIC ที่มีอายุไม่เกินสองปี (เฉพาะตำแหน่งวิศวกร)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างกล) 2 อัตรา
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-ชื่อสกุล
B 01
นายกิตติธร สมสวาท
B 02
นายนัฐเดช ทองนุ่น
B 03
นายสุขสันต์ จิตตรง
B 04
นายวรินธิ์ธร สุขขะ
B 05
นายวริทธิ์ วรวาส
B 06
นายวัชรวิทย์ สังข์ดำ
B 07
นายทนงศักดิ์ พันธ์ศิลป์
B 08
นายณัฐวุฒิ เอียดถนอม
B 09
นายธีระชัย พรหมอนุมัติ
B 10
นายศราวุธ แท้เที่ยง
B 11
นายพงศกร กำเนิดรักษา
B 12
นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เมืองไทย
B 13
นายอนุวัฒน์ แก้วสุวรรณ
B 14
นายสราวุธ เดชสงค์
B 15
นายอุสรา ลุนนากัน
B 16
นายปฐวี สะอาดฤทธิ์
B 17
อภิสิทธิ์ พิศกาญจน์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างเชื่อม) 1 อัตรา
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-ชื่อสกุล
C 01
นายณัฐนนท์  จันทร์แก้ว
C 02
นายธีรพงษ์ ขุนเที่ยง
C 03
นายเอกรินทร์ ทองเพ็ง
C 04
นายพัสกร คงทอง
C 05
นายอัษฎาวุธ ศรีหาบุญทัน

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 มิถุนายน 2563
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์