หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน (วิศวกร)
19 มิถุนายน 2563
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
   ตามที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวน 3 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563) ประกอบด้วย
   1. ตำแหน่งวิศวกรวางแผนบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
   2. พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
- พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างกล) จำนวน 2 อัตรา
    - พนักงานบำรุงรักษาเครื่องกล (ช่างเชื่อม) จำนวน 1 อัตรา
   บริษัทฯ ขอประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในตำแหน่งต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้
   1. วันที่สอบ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-14.30 น.
2. สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
     3. วิชาที่สอบ 
  วันที่ 26 มิถุนายน 2563         เวลา
วิชาที่สอบ
08.30 – 11.00 น.
ความสามารถเฉพาะสาขา
11.00 – 12.00 น.
ภาษาอังกฤษ
12.00 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารเที่ยง 
(มีอาหารกล่องสำหรับผู้เข้าสอบ)
13.30 – 14.30 น.
ความถนัด (Aptitude)

4. หลักฐานที่ผู้สอบต้องนำติดตัวในวันเข้าสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยราชการที่มีรูปถ่ายติดบนบัตร โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
5. อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ ปากกาสำหรับเขียนตอบ น้ำยาลบคำผิด ดินสอดำขนาด 2B ขึ้นไป ยางลบ และไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้าห้องสอบ
6. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2563 
7. สอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 
    เอกสารที่ต้องนำมาแสดง ณ วันสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- เอกสารวุฒิการศึกษา 
- บัตรประชาชน 
- หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
- หลักฐานผลการสอบ TOEIC ที่มีอายุไม่เกินสองปี (เฉพาะตำแหน่งวิศวกร)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งวิศวกรวางแผนบำรุงรักษา 1 อัตรา
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ-ชื่อสกุล
A 01
นายพัทธนันท์ พัววงศ์ฤทธิชัย
A 02
นายณพัศ จิตสัมพันธเวช
A 03
นายเขมกร วัฒนสิริภักดี
A 04
นายโพธิพงศ์ ชูเหมือน
A 05
นายปัญญกร ดอกกระฐิน
A 06
นายพลวุฒิ คำฝอย
A 07
นายศุภณัฐ ทิพย์มนตรี
A 08
นายภูบดินทร์  มุขแจ้ง
A 09
นายเมธัส  ประเทืองสถบดี
A 10
นายพิพัฒน์ หวานนุวงศ์
A 11
นางสาว พรไพลิน ว่องประเสริฐกุล
A 12
นายพิตตินันทน์ พานิชการ
A 13
นาย จักรภัทธ  จันคง
A 14
นายศักดินนท์ เพชรคงทอง
A 15
นายศิวกร หอวัฒนพันธ์
A 16
นายกษิดิศ ทานะขันธ์
A 17
นายณัฐภัทร สุกใส
A 18
นายกิตติพงศ์ วงศ์ทันตกร
A 19
นายธนินธร สิงหัตถะ
A 20
นายชนันธร พุทธาภิบาล
A 21
นายธนภัทร ลาภอุดมพันธ์
A 22
นายนพวงศ์ อานุภาพเสถียร
A 23
นางสาววราภรณ์ วงศ์วรชาติ
A 24
นายสุพศิน สินกิตติยานนท์
A 25
นายเทอดพงศ์ ช่วยแก้ว
A 26
นายเจษฎา นาภรณ์
A 27
นางสาวปัญญาพร เศรษฐภิญโญ
A 28
นางสาวนิลเนตร จันทร์แก้ว
A 29
นายวรพล รักเหย้า
A 30
นางสาวสุพิชญา พลูคาผล
A 31
นายทีปกร ณ นคร
A 32
นายจิรายุส มนัส
 
  จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ส่วนงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์