หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศประกวดราคา
4 มิถุนายน 2563
 
 
คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะยื่นซองประกวดราคา
1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ไม่เคยทิ้งงานของทางราชการ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งชื่อไว้ หรือ
มีความเกี่ยวข้อง, มีผลประโยชน์ร่วมกัน, มีประวัติฉ้อโกง หรือ ประพฤติกรรมฉ้อฉลใดๆและไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ บฟข.
2. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประกวดราคาในนามกิจการร่วมค้า (JOINT VENTURE) จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอน 
ในการประกวดราคา ในนามกิจการร่วมค้า  นับตั้งแต่ซื้อเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการทำสัญญากับ บฟข.
3. นิติบุคคลเดียว รายใดซื้อเอกสารประกวดราคาในนามของตน ถ้าได้เข้าร่วมกับนิติบุคคลอื่นเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมค้า
 และกลุ่มผู้ร่วมค้านั้น รับเอกสารประกวดราคาด้วย ให้มีสิทธิ์ยื่นซองประกวดได้เพียงรายเดียว
 ในนามของตนหรือในนามของกลุ่มผู้ร่วมค้าเท่านั้น
การรับเอกสารประกวดราคา  ( ไม่ขายซอง , ผู้สนใจสามารถมาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ส่วนจัดซื้อ บฟข. ) 
กำหนดรับเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่  4  มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น – 17.00 น. เป็นต้นไป 
 เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  และวันหยุดตามประเพณี  ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ 
ส่วนจัดซื้อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เลขที่  112 หมู่ 8 ต. ท้องเนียน   อ. ขนอม  จ. นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0 7552 9173 ต่อ 2042  โทรสาร  0  7552 8358 หรือ
Email : Bussabawan.hon@egco.com  
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์