หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ประกาศประกวดราคา
4 มิถุนายน 2563
 
 
      ประกาศประกวดราคา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาเพื่อเช่ารถยนต์ใหม่ 
ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ 3000139361 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.
ขอบเขตและลักษณะการเช่า : บฟข. ต้องการเช่ารถยนต์ใหม่เพื่อใช้งานจำนวน 32 คัน 
ระยะเวลาสัญญาเช่า 3 ปี แบ่งเป็น 
1.  รถกระบะตอนเดียว (ไม่มีหลังคา)  จำนวน   1   คัน 
2.  รถกะบะตอนครึ่ง (ไม่มีหลังคา)     จำนวน  16   คัน
3.  รถกระบะตอนครึ่ง (มีหลังคา Fiber ทรงสูง)   จำนวน    1    คัน
4.  รถเก๋ง 4 ประตู     จำนวน   11   คัน
5.  รถตู้หลังคาทรงสูง (3,000 ซีซี)   จำนวน   3    คัน
สถานที่ : บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 
การยื่นซองประกวดราคา
การเสนอราคาจะต้องยื่นซองราคาที่ปิดผนึกเรียบร้อย ระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอราคา”  
พร้อมระบุเลขที่ประกวดราคา และ ส่งไปรษณีย์ แบบ EMS
ภายในวันที่  25 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ บฟข. 
จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ  และ จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการจัดหาการประกวดราคาเช่ารถยนต์ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
112  หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  80210
ผู้เสนอราคาจะต้องติดตามตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารใบเสนอราคาเอง กรณีที่มีเหตุขัดข้องใดๆ
ที่ทำให้เอกสารใบเสนอราคาไม่ถึงมือผู้รับภายในวัน/เวลา ที่กำหนด ถือเป็นความบกพร่องของผู้เสนอราคาเอง
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์