หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
วันที่ 27 เมษายน 2563 ประกวดราคา ซื้อ Spare Part ‘Fisher
27 เมษายน 2563
 
 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.)  มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคา ซื้อ  :
Spare Part ‘Fisher’ จำนวน 123 Item   
- สถานที่ส่งมอบ   :   บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด   ตั้งอยู่ที่   112    หมู่ 8   ตำบลท้องเนียน   อำเภอ  ขนอม     จังหวัด   นครศรีธรรมราช    80210

- การยื่นซองประกวดราคา
กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่   11 พฤษภาคม  2563    โดยบริษัทฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา”    และส่งเป็นจดหมาย  EMS   จ่าหน้าซองถึง
กรรมการผู้จัดการ  ( นายโกศล   ศิริวาลย์  )
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์