หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
กำหนดซื้อเอกสารการประกวดราคาและดูสถานที่ ประกวดราคาขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563
 
 
6. กำหนดซื้อเอกสารการประกวดราคาและดูสถานที่
        ผู้ประสงค์จะเสนอราคา สามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาและดูสถานที่ตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้
        6.1 ซื้อเอกสารการประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 -17.00 น. ของวันทำการ ที่ส่วนจัดซื้อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เลขที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
        6.2 ดูสถานที่โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 ถึง เวลา 17.00 น. โดยติดต่อ คุณประสิทธ์ นาคะสรรค์ ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3 
E mail: Prasit.Nak@egco.com Tel. 0 755 29173 ต่อ 2209
  

 6.3 รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดงาน และถาม-ตอบ ข้อสงสัย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ที่นั่ง อาคารบริหารโรงไฟฟ้าขนอม (โรงไฟฟ้าขนอม)
หมายเหตุ : ผู้ประสงค์จะเสนอราคา สามารถรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดของงานและดูสถานที่ตามวันและเวลาที่กำหนด กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่มาดูสถานที่และฟังคำชี้แจงให้ถือเป็นสิทธิและประโยชน์ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
7. กำหนดส่งเอกสารเสนอราคา
        ต้องยื่นเอกสารตามข้อ 5 ด้วยตนเอง โดยใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าถึงคณะกรรมการพิจารณาการขาย  โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ในช่วงเวลา 13.30 – 15.00 น.เท่านั้น   ณ ส่วนจัดซื้อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เลขที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
8. การส่งมอบงาน
        ผู้ซื้อต้องดำเนินงานรื้อถอนขนย้ายทรัพย์สินที่ซื้อและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ซื้อขายให้เรียบร้อย โดยผู้ซื้อต้องจัดทำหนังสือส่งมอบพื้นที่คืน บฟข. เพื่อเป็นการส่งมอบงานตามสัญญาและ บฟข. จะดำเนินการตรวจรับมอบงานและพื้นที่โดยให้เป็นไปตามสัญญา และเงื่อนไขที่กำหนดทุกประการ
9. ระยะเวลาการดำเนินงาน
         บฟข. จะออกหนังสือแจ้งเริ่มงาน (Notice to Proceed - NTP) ภายใน 7 วันนับแต่ที่ผู้ซื้อจัดส่งเอกสารใบอนุญาตรื้อถอนโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3 (อ.1) และใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราว (อ.1)  ให้แก่ บฟข. และผู้ซื้อต้องดำเนินการรื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดตามสัญญาและส่งมอบพื้นที่ให้ บฟข. ภายในระยะเวลาตามแผนงานที่ผู้ซื้อเสนอ แต่ต้องไม่เกิน 540 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มงาน
ผู้สนใจจะซื้อซองประกวดราคาโปรดติดต่อได้ที่
         ส่วนจัดซื้อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เลขที่ 112 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210  ราคาซองละ 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดยติดต่อ คุณอรวรรณ ไตรเมศวร์ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ E-mail: Orawan.Tra@egco.com 
Tel. 075-529173 ต่อ 2040 , 075-528884

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์