หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการประกวดราคา ขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563
 
 
5.3 ซองที่ 3 เอกสารเสนอราคา - ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) ให้ใส่เอกสารในซองแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า “ข้อเสนอด้านราคา” ประกอบด้วยผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติและแนบเอกสารดังนี้
           (1) หนังสือตอบรับทราบ
           (2) หนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อเสนอและยืนยันการไม่เพิกถอนการเข้าประกวดราคาเป็นระยะเวลา 9 เดือน นับจากวันที่ส่งเอกสารเสนอราคา
           (3) ราคาที่เสนอต้องเสนอราคา 3 ส่วนแยกรายการดังนี้
              
     (3.1) ราคาซื้อขายโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
               (3.2) ราคาซื้อขายอะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ
               (3.3) ราคาการหยุดการผลิต รื้อถอน เคลื่อนย้าย และการปรับสภาพพื้นที่ ตามขอบเขตงาน
โดยราคาที่เสนอจะต้องเป็นสกุลเงินบาท และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้เสนอราคาต้องลงนามในเอกสารเสนอราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งแสดงกำหนดยืนราคา เอกสารเสนอราคาต้องลงนามรับรอง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) สำเนาเอกสารที่ผู้เสนอราคายื่นต่อ บฟข. ผู้เสนอราคาจะต้องลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น เอกสารเสนอราคาต้องไม่มีการขูดลบ แต่งเติม หรือแก้ไข ข้อความในเอกสารเสนอราคาอย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะไม่นำมาพิจารณา 
หมายเหตุ : การเสนอราคานั้นต้องเสนอราคาในแบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ TOR
           (4) เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามเอกสาร TOR
           (5) รูปแบบของหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นไปตามเอกสาร TOR และข้อเสนอความรับผิดชอบภายใต้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
           (6) ข้อเสนอการจัดทำประกันภัย
           (7) ใบประหน้าสรุปรายการเอกสารและลำดับหน้าอ้างอิง

หมายเหตุ : ในขั้นตอนการเปิดซองเอกสารเพื่อพิจารณานั้น คณะกรรมการพิจารณาการขาย จะทำการเปิดซองเอกสารเป็นลำดับ โดยลำดับที่ 1 คือซองเอกสารที่ 1 ลำดับที่ 2 คือซองเอกสารที่ 2 และลำดับที่ 3 คือซองเอกสารที่ 3 คณะกรรมการพิจารณาการขาย จะทำการเปิดซองเอกสารที่ 2 เพื่อพิจารณาก็ต่อเมื่อเอกสารในซองที่ 1 เป็นไปตามเงื่อนไข และจะทำการเปิดซองเอกสารที่ 3 เพื่อพิจารณาก็ต่อเมื่อเอกสารในซองที่ 2 เป็นไปตามเงื่อนไข การเปิดซองเอกสารของผู้ยื่นทุกรายในลำดับซองเอกสารเดียวกัน จะทำการเปิดในวันและเวลาเดียวกัน (กรณีเอกสารไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บฟข. จะทำการแจ้งคืนเอกสารซองให้กับผู้เสนอราคา) ทั้งนี้ บฟข.ขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมหรือแจ้งให้แก้ไขเอกสารหรือไม่ก็ได้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขาย 

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์