หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการประกวดราคา ขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563
 
 
5.2 ซองที่ 2 เอกสารด้านเทคนิค - ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) ให้ใส่เอกสารในซองแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค” ประกอบด้วย
           (1) ข้อเสนอการดำเนินการหยุดการผลิต รื้อถอน เคลื่อนย้าย และการปรับสภาพพื้นที่ ตามขอบเขตและเงื่อนไขรายละเอียดงาน
               (ก) แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโครงการ
               (ข) แผนปฏิบัติงานเบื้องต้นประกอบรายละเอียดวิธีการทำงาน
               (ค) เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตรื้อถอน และเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราว สำหรับยื่นต่อหน่วยงานราชการท้องที่ 
           (2) ข้อเสนอแผนผังโครงสร้างบุคลากร รายการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทำงาน
           (3) ข้อเสนอการบริหารโครงการตามขอบเขตและเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน 
           (4) ข้อเสนอแผนและขั้นตอนงานด้านคุณภาพ
           (5) ข้อเสนอแผนด้านความปลอดภัย
           (6) ข้อเสนอด้านแผนการรักษาความปลอดภัย
           (7) ข้อเสนอแผนขั้นตอนการลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
           (8) ข้อเสนอแผนงานหลักโครงการ (Project Master Schedule) โดยผู้เสนอราคาต้องเสนอกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จทั้งหมด โดยนับวันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ บฟข. แจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed- NTP)
           (9) ข้อเสนอของผู้รับเหมาช่วงและขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
           (10) ข้อเสนอวิธีการรื้อถอนในเบื้องต้น
           (12) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่นๆ สำเนาเอกสารสำคัญส่วนบุคคลข้างต้น และเอกสารประวัติในงานทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
           (13) ข้อเสนอด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมระหว่างองค์กร โรงเรียน สถานที่ทางศาสนา และชุมชน
           (14) ใบประหน้าสรุปรายการเอกสารและลำดับหน้าอ้างอิง

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์