หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการประกวดราคา ขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563
 
 
5. หลักฐานที่ใช้ประกอบในการประกวดราคา
        ในการยื่นเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเอกสารทั้งหมด 3 ซอง พร้อมกัน คือ ซองที่ 1 เอกสารด้านคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา ซองที่ 2 เอกสารด้านเทคนิค และซองที่ 3 เอกสารเสนอราคา (เอกสารในรูปแบบภาษาอังกฤษ) ดังนี้
        5.1 ซองที่ 1 เอกสารด้านคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา - ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) ให้ใส่เอกสารในซองแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า “ข้อเสนอด้านคุณสมบัติผู้ยื่นประกวดราคา” ประกอบด้วย
           (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
              (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาพร้อมแสดงต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ซึ่งคัดถ่ายจากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมให้หุ้นส่วนผู้จัดการดังกล่าวรับรองความถูกต้อง
              (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาพร้อมแสดงต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารซึ่งแสดงให้เห็นถึงลายมือชื่อกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น ซึ่งคัดถ่ายจากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมให้กรรมการดังกล่าวรับรองความถูกต้อง
ทั้งนี้ เอกสารตาม (ก) และ (ข) รวมถึงเอกสารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ร่วมดำเนินการตามข้อ 3.6 และเอกสารของนิติบุคคลที่ร่วมเป็นผู้ดำเนินการขนย้าย ขนส่งวัสดุจากการรื้อถอนทางเรือ ซึ่งเอกสารที่คัดถ่ายจากหน่วยงานราชการต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันคัดถ่ายถึงวันยื่นซองประกวดราคา
           (2) ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นการเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมค้า พร้อมรับรองความถูกต้อง และให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ (1)
           (3) หนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
           (4) สำเนาสัญญาและหนังสือรับรองผลงานในการหยุดการผลิต รื้อถอน เคลื่อนย้าย และปรับปรุงสภาพพื้นที่ ตามข้อ 3.7 พร้อมรับรองความถูกต้อง
           (5) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลำดับประเภท 101 และ 105 และ 106 ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 พร้อมรับรองความถูกต้อง และสัญญากับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตตามข้อ 3.6
           (6) เอกสารยืนยันสถานะทางการเงินและสถานภาพทางกฎหมาย
           (7) เอกสารรายงานงบดุลประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 2 ปี ล่าสุด 
           (8) หลักฐานที่น่าเชื่อถือของผู้เสนอราคา ที่จะนำไปทำการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร
            (9) ใบประหน้าสรุปรายการเอกสารและลำดับหน้าอ้างอิง

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์