หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ประกาศ
 
 
ขอบเขตของงาน ประกวดราคาขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563
 
 
4. ขอบเขตของงานโดยสังเขป 
        ขอบเขตของงานรื้อถอนโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3 รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมรับซื้อพัสดุจากการรื้อถอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
        4.1 งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าฯ และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดพร้อมขนย้าย
        4.2 งานรื้อถอนสิ่งกีดขวาง ในการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายโรงไฟฟ้าออกจากพื้นที่ และปรับพื้นที่กลับคืนสภาพเดิม งานรื้ออุปกรณ์ต่างๆของโรงไฟฟ้า วิธีการรื้อถอนและขนย้ายจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง วางแผนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และมีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
        4.3 งานรับซื้อพัสดุจากการรื้อถอน ตามข้อ 4.1 และอะไหล่
        4.4 งานขนย้ายวัสดุจากการรื้อถอนต่างๆ กำหนดให้ทำการขนย้ายออกโดยทางเรือเท่านั้น
        4.4 งานกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548, 2560, 2561
        4.5 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามสัญญา
        4.6 ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนต้องทำความสะอาดภายในบริเวณงานรื้อถอนให้เรียบร้อย
        4.7 ขอบเขตงานที่ระบุไว้ข้างต้น เพียงเพื่อให้ทราบขอบเขตงานโดยทั่วไปเท่านั้น ก่อนยื่นเอกสารเสนอราคาผู้ที่จะทำการยื่นเสนอราคาจะต้องทำการศึกษาพื้นที่ที่จะทำการรื้อถอน จะอ้างอิงเอกสารเพียงฉบับใดฉบับหนึ่งไม่ได้ และจะต้องรับผิดชอบในการรื้อถอนให้ครบถ้วนตามรายละเอียดต่างๆ ของสัญญา

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์